radical then radical now hebrew cover

שפות אחרות

פורמטים

  • כריכה רכה

קנה עכשיו


רדיקלית אז, רדיקלית עכשיו

תאריך פרסום: 29 בינואר 2001

היהדות היא הרגע המהפכני שבו האנושות מסרבת לקבל את העולם כמות שהוא... בעידנים של סגידה לקולקטיב – אומה, מדינה, אימפריה – דיבר העם היהודי על כבודו וקדושתו של היחיד. בתרבויות שהתברכו כבר בזכותו של היחיד לעשות כאוות נפשו, דיבר עַם זה על משפט, על חובה ועל אחריות הדדית. לא היה עם שהתעקש, בעקביות ובמאמצים כאלה, על ריבונותו הגורפת של הצו המוסרי".


נחוש לענות על השאלה "מדוע להיות יהודי?", יוצא הרב יונתן זקס למסע בעקבות עיקרי הזהות היהודית. היהדות, על־פי זקס, הביאה לעולם את בשורת הצדק וכבוד האדם, בשורה אשר קראה תיגר על האמונות הרווחות בעת העתיקה – ואשר ממשיכה לאתגר את המוסר האנושי גם היום.


שפות אחרות

פורמטים

  • כריכה רכה

קנה עכשיו